Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2012

Jackus
14:00
Ze ściśniętym sercem patrzyłam, jak odchodził- choć smutek, który odczuwałam, należał do przyjemnych. Sądzisz może, że nie istnieje coś takiego? Pomyśl tylko: jeśli spędzisz najlepszy wieczór w życiu, na pewno posmutniejesz, gdy się skończy, ale z drugiej strony będziesz zadowolony, że  w nim brałeś udział.
— Wyznania gejszy
Reposted fromaynis aynis viaabracadabraa abracadabraa
Jackus
13:59
9688 d095
Reposted fromnivea nivea viatristezza tristezza
Jackus
13:42
Ludzie czasem mówią, że czegoś "takiego" się po mnie nie spodziewali.. Cóż, nie moja winna, że mieli o mnie mylne przeświadczenia.
Reposted frommefir mefir viamisspandora misspandora

June 13 2012

Jackus
21:15
Jackus
21:14
6455 a0f5
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viayoucanfly7 youcanfly7
Jackus
21:13
6629 aa94
Reposted fromretaliate retaliate viayoucanfly7 youcanfly7
Jackus
21:08
Ostatnie spojrzenia pamięta się najdłużej.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl